FP Bàsica


A partir del curs 2021-2022, l’Institut la Pineda ofereix un cicle formatiu de grau bàsic en Informàtica.


Cicles formatius de grau bàsic

Els estudis de formació professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral. Volen donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d’activitat. Amb aquesta finalitat, s’organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells dirigits a alumnes amb diferents perfils d’ingrés. El primer nivell és el corresponent als cicles formatius de grau bàsic.

A qui va adreçat

Es dirigeix a alumnes que estan cursant l’ESO i que tenen dificultats per aconseguir el graduat, però volen prosseguir la seva formació reglada.  Per aquest motiu aquests cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora per aquest alumnat. 

Requisits d’accés

a) Tenir complerts 15 anys, o complir-los durant l’any natural en curs.

b) Haver cursat el tercer curs d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.

c) Que l’equip docent hagi proposat als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle formatiu de grau bàsic, mitjançant el consell orientador.

Estructura

Dos cursos acadèmics en torn de matí. 2000 hores.

– 43 % de mòduls professionalitzadors

– 31 % de mòduls de l’àmbit comú.

– 5 % de formació de l’entorn laboral

– 5 % de Síntesi

– 16 % de Formació en centres de treball.

Titulació i sortides

– Títol de graduat o graduada en ESO.

– Títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica.

– Accés al mon laboral, als estudis de Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Preinscripció 2022-2023

Consultar les dates, la documentació a presentar al centre i les dades de tot el procés, al nostre apartat “Matrícula 2022-2023

Idiomes