Incorporació a Grau Superior

Curs de preparació per a la incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior

Descarrega el document complet 2016/2017

Estructura del Curs.

El curs de Preparació per a la incorporació a Grau Superior s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica. L’Institut La Pineda ofereix dues opcions, la científico-tecnològica, i la d’humanitats i ciències socials. El curs té una durada mínima de 700h en horari de tarda. La seva superació faculta a l’alumne a l’accés directe a un Cicle Formatiu de Grau Superior. La relació entre els ensenyaments de formació professional i les opcions del curs és la següent:

 

 

MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura 3h
Llengua castellana i literatura 3h
Llengua anglesa 5h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Matemàtiques 4h
Matèria d’opció a escollir-ne una:Física i tecnologia
Química i Biologia
Economia d’empresa
4h
Tutoria 1h
TOTAL 20h

 

Opció científico-tecnològica. L’opció científico-tecnològica va adreçada a l’alumnat que vulgui accedir a un cicle formatiu d’una de les famílies següents:

Activitats físiques i esportives, Agrària, Arts gràfiques, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, moble i suro, Hoteleria i turisme, Imatge i so, Imatge personal, Indústries alimentàries, Indústries extractives, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i manteniment, Marítimo-pesquera, Química, Sanitat, Seguretat i medi ambient, Tèxtil, confecció i pell, Transport i manteniment de vehicles, Vidre i ceràmica.

Opció humanística i social. L’opció científico-tecnològica va adreçada a l’alumnat que vulgui accedir a un cicle formatiu d’una de les famílies següents:

Activitats físiques i esportives, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Imatge i so, Imatge personal, Seguretat i medi ambient, Serveis socioculturals i a la comunitat.

 

Accés al curs.

Per a accedir al CAS cal estar cursant o haver finalitzat qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.

 

Assistència i avaluació.

L’assistència a les classes és obligatòria, no es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, a un 80% de les hores lectives. L’avaluació es trimestral. Per calcular la nota final del curs s’obté la mitjana entre les matèries comunes i les matèries específiques i cal obtenir com a mínim una qualificació de 4 en cada matèria. En cas de no aprovar a la convocatòria de juny, hi haurà una convocatòria extraordinària al setembre.

 

Accés a Grau Superior.

Un cop acabat el curs, per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior els aspirants s’ordenaran a partir de la nota final obtinguda en el curs d’accés [CAS].

 

Preu públic.

El Curs d’Accés a Grau Superior té un preu públic de 240 EUR que s’ha de fer efectiu en el moment de la matrícula.

 

Període per presentar la sol·licitud:
del 4 al 8 de juliol de 2016

 

 

Horari de Secretaria

de 9:00h a 13:00h (de dilluns a divendres)

 

Leave a Reply

Idiomes