TLN Mobilicat

Des de la Fundació BCN FP obren el període d’inscripció al projecte TLN Mobilicat, el qual té com a objectiu promoure la inserció laboral de qualitat dels graduats en formació professional, mitjançant la creació d’un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport amb aprenentatge pràctic i formatiu en empreses de la Unió Europea.

El projecte inclou una fase de preparació prèvia a la mobilitat amb una formació lingüística presencial de 160 hores, una preparació intercultural i un itinerari d’orientació professional. El projecte també contempla un acompanyament a la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu al llarg dels dos mesos posteriors a la mobilitat.

Trobareu tota la informació addicional del projecte en el següent enllaç:

http://www.fundaciobcnfp.cat/

El projecte TLN Mobilicat està destinat a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que tinguin coneixements de llengua anglesa o la llengua pròpia del país de destí (nivell B1). Les persones candidates han d’estar graduades en formació professional (grau mitjà o superior) dins d’alguna de les següents famílies professionals:

  • Administració i gestió
  • Agrària (Tècnic/a superior en Paisatgisme i Medi Rural i Tècnic/a en Jardineria i floristeria)
  • Comerç i màrqueting
  • Electricitat i electrònica (Tècnic/a en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)
  • Imatge i so (Tècnic superior en So per Audiovisuals i Espectacles)
  • Indústries alimentàries (Tècnic/a en Forneria, Pastisseria i Confiteria)
  • Informàtica i comunicacions (Tècnic/a superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web)
  • Instal·lació i manteniment (Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial)
  • Sanitat (Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria i Tècnic/a superior en Higiene Bucodental)
  • Serveis socioculturals i a la comunitat (Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, Tècnic/a superior en Educació Infantil i Tècnic/a superior en Integració Social)

Idiomes