Protecció de Dades i Sistema d’Enregistrament d’Imatges

Totes les dades, el centre les tractarà i utilitzarà amb finalitats educatives

 

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’INS La Pineda es fonamenta en el marc jurídic següent:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).

En cas que es sol·licitin dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals establert per el marc legislatiu indicat.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Direcció del centre educatiu
Finalitat Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació Missió d’interès públic.
Destinataris No se cediren les dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

 

SISTEMA D’ENREGISTRAMENT D’IMATGES

PROTECCIÓ DE DADES en el Sistema de videoviligància

Les dades tractades per sistemes de Videovigilància es regula a la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància (en endavant, Instrucció), de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Legitimitat

Entre els diferents supòsits que legitimen el tractament de dades de caràcter personal, el de permetre el tractament quan sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic s’estableix a l’article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant RGPD.

Com que la finalitat de la videovigilància consisteix a garantir la seguretat de les persones i dels béns, l’interès públic legitima aquest tractament.

La instal·lació de càmeres de videovigilància amb la finalitat de controlar conductes que poden afectar la seguretat, només és legitima quan la mesura sigui proporcional a la infracció que es pretengui evitar i, en cap cas, ha de suposar un mitjà per dur a terme funcions de vigilància.

Les zones objecte de videovigilància:

  • Son les mínimes imprescindibles per abastar tant espais públics com accessos o passadissos;

  • no estan presents en espais protegits pel dret a la intimitat;

  • no s’utilitzen com a mitjà de control d’assistència;

Finalitat i proporcionalitat del sistema

D’acord amb els articles 6 i 7 de la Instrucció 1/2009, relatius a la finalitat i proporcionalitat del sistema de videovigilància, respectivament, i −pel que fa a la finalitat− amb els principis relatius al tractament de les dades de l’article 5 del RGPD,

  1. Finalitat

Les dades que es capten i s’enregistren a través del sistema de videovigilància s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat de garantir la seguretat dels bens i les persones que accedeixen físicament a les dependències del centre.

  1. Proporcionalitat

La utilització de dispositius de videovigilància a les instal·lacions del centre es porta a terme com a via de menor intrusió en els drets de les persones, amb què es dona compliment al principi d’intervenció mínima.

Aquest dispositiu de videovigilància esdevé el mitjà proporcional i idoni per garantir la seguretat de les instal·lacions del centre. Aquesta s’extrapola no únicament a la seguretat física de l’edifici, sinó també a la de tot el personal i/o persones visitants.

Per tal de no vulnerar el principi de proporcionalitat, les càmeres de videovigilància no s’emplacen, en cap cas, en:

  • Banys, serveis, vestidors, sales de lleure o de descans amb accés restringit i similars, on la captació d’imatges resultaria especialment intrusiva respecte al dret a la intimitat, a la dignitat personal o al lliure desenvolupament de la personalitat.

  • En l’àmbit laboral, amb la finalitat exclusiva de controlar el rendiment dels treballadors.

  • En l’àmbit educatiu, a l’interior de les aules, gimnasos o espais de lleure dels alumnes per tal de controlar-los.

Dades de caràcter personal captades i enregistrades

El sistema només capta i enregistrarà la imatge.

No està prevista la captació d’imatges que revelin dades personals especialment protegides, sens perjudici de les que es puguin efectuar d’acord amb l’article 20.3 de la Instrucció.

Encarregat o encarregada del tractament

És la Direcció del centre Institut La Pineda la responsable i encarregat del tractament de les dades.

Delegat o delegada de protecció de dades

D’acord amb l’article 37.1 del RGPD, els responsables i encarregats del tractament han de designar un delegat o delegada de protecció de dades, i en qualsevol cas quan es tracti de centres educatius i empreses de seguretat privada.

En aquest sentit, el Departament d’Educació designa un delegat o delegada de protecció de dades per a tots els centres i serveis educatius de la seva titularitat i en publica les dades de contacte al web del Departament, a l’apartat Protecció de dades > Delegat de protecció de dades (DPD), adreça dpd.educacio@gencat.cat <

Registre d’activitats de tractament

D’acord amb l’article 30 del RGPD, els responsables o, si escau, els seus representants, han de mantenir un registre d’activitats de tractament que, en el cas de les administracions públiques, ha de ser públic i accessible a través de mitjans electrònics.

En aquest sentit, i per als centres i serveis educatius públics de titularitat del Departament d’Educació, el registre d’activitats de tractament és únic i es pot consultar a l’apartat Registre d’activitats de tractament del web del Departament.

Compliment del principi d’informació

Els cartells informatius de Zona Videovigilada col·locats a l’accés de totes les zones subjectes a aquest control, donen compliment a l’article 13 del RGPD que estableix l’obligació de donar informació, i a l’article 12 de la Instrucció que tracta més específicament el principi d’informació per a aquesta tipologia de dades, les captades i enregistrades a través de dispositius de videovigilància.

Idiomes