Protecció de Dades

Totes les dades, el centre les tractarà i utilitzarà amb finalitats educatives

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’INS La Pineda es fonamenta en el marc jurídic següent:

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (vigent fins l’aprovació de la nova Llei orgànica de protecció de dades).

En cas que es sol·licitin dades personals als usuaris, aquestes es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals establert per el marc legislatiu indicat.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Direcció del centre educatiu
Finalitat Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació Missió d’interès públic.
Destinataris No se cediren les dades a tercers, llevat obligació legal.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

 

Idiomes