Politique Qualité

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, i particulier, dels qui considera els seus grups d’interès: Étudiants, familles des élèves, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’etorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

Notre objectif principal est permanente et satisfaire les demandes de nos utilisateurs, sur la base de leur diversité, conformité avec les exigences légales et réglementaires qui s'appliquent. Cela implique d'établir une communication continue dans les deux sens afin de comprendre leurs besoins et de les communiquer à l'Institut LA PINEDA peut rencontrer. Cela signifie également que l'établissement d'objectifs qui conduisent des individus par an pour atteindre l'objectif principal.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analyser ces mesures et mettre en œuvre les actions nécessaires pour améliorer sans cesse notre efficacité et l'efficience, et donc, la satisfaction de nos utilisateurs.

Les principes énoncés dans cette déclaration sont connus et partagés par l'ensemble du personnel de l'Institut LA PINEDA, son matériel reste une œuvre dans laquelle nous sommes tous impliqués.

L'Institut participe à La Pineda et Projet d'amélioration de la qualité lancé par la Direction générale de la formation professionnelle. Ce projet est financé par le Ministère de l'Éducation, Culture et du Sport et co-financé par le Fonds social européen.

La 12 Janvier 2018 l’Institut La Pineda ha renovat per la certificació internacional ISO 9001:2015 preuve de la qualité de l'organisation du centre et de ses méthodes de fonctionnement et le niveau de gestion de l'enseignement.

La vérification effectuée annuellement par la Société Bureau Veritas. Le premier certificat de qualité a été accordée à ce jour 26 Mars 2008, et renouvellements successifs jour 4 Avril d ' 2011, 27 Mars 2014 Je 23 Mars 2017.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

 

 

FSE

Voir certification.

Directeur de l'Institut LA PINEDA
setembre 2017

 

Langues


Définir comme langue par défaut