Policy qualitat

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, i particularly, dels qui considera els seus grups d’interès: Students, students' families, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’etorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

Our main goal is permanent and satisfying the demands of our users, based on their diversity, compliance with legal and regulatory requirements that apply. This involves establishing a continuous, two-way communication in order to understand their needs and communicate them to the Institute LA PINEDA can meet them. It also means setting goals that lead individuals annually to achieve the main objective.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analyze these measures and implement actions necessary to continually improve our effectiveness and efficiency, tant for the, the satisfaction of our users.

The principles set out in this statement are known and shared by all staff of the Institute LA PINEDA, its material remains a work in which we are all involved.

The Institute participates in La Pineda and Quality Improvement Project launched by the Directorate General of Vocational Training. This project is funded by the Ministry of Education, Culture and Sport and co-financed by the European Social Fund.

The 12 January 2018 l’Institut La Pineda ha renovat per la certificació internacional ISO 9001:2015 proving the quality of the organization of the center and its methods of operation and management level of teaching.

L’auditoria la porta a terme anualment l’empresa BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING. The first quality certificate was granted to date 26 March 2008, and successive renewals date 4 April d' 2011, 27 March 2014 i 23 March 2017.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.

 

 

FSE

See certification.

Director of the Institute LA PINEDA
setembre 2017

 

Languages


Set as default language