Política de qualitat

Certificació ISO

L’Institut La Pineda, com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi. També es defineix d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

L’Institut La Pineda està al servei de la societat en general, i en particular, dels qui considera els seus grups d’interès: alumnes, famílies dels alumnes representada per l’AMPA, treballadors del centre (docents, PAS, personal de neteja, …), el Departament d’Educació, els diferents projectes i serveis a nivell educatiu orientats a les nostres famílies professionals (Erasmus+, Servei Assessorament i Reconèixement, …), escoles de primària, centres d’ensenyaments superiors receptors de part del seu alumnat i empreses de l’entorn i en especial dels sectors productius vinculats a les famílies professionals que impartim.

El nostre objectiu principal i permanent és la satisfacció de les demandes dels nostres usuaris, atenent a la seva diversitat, complint els requisits legals i reglamentaris que siguin d’aplicació. Això implica establir una comunicació contínua i bidireccional per tal de conèixer les seves necessitats i per comunicar-los com a L’Institut LA PINEDA podem satisfer-les. Implica també establir objectius particulars anualment que ens condueixin a la consecució de l’objectiu principal.

Estem segurs del nostre èxit fonamentat en la capacitat i la formació contínua del nostre personal i en l’aplicació d’un sistema de gestió que ens obliga a controlar i obtenir mesures de la realització de la nostra activitat, analitzar aquestes mesures i aplicar les accions necessaris per millorar contínuament la nostra eficàcia i eficiència, i per tant, la satisfacció dels nostres usuaris.

Els principis establerts en aquesta declaració són coneguts i compartits per tot el personal de L’Institut LA PINEDA, essent la seva materialització una tasca en la qual tots estem implicats.

L’Institut La Pineda participa en el projecte de Qualitat i Millora engegat per la Direcció General de Formació Professional. Aquest projecte està finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i cofinançat pel Fons Social Europeu.

L’Institut La Pineda ha renovat de forma continua els darrers anys la certificació internacional ISO 9001:2015 que acredita la qualitat de l’organització del centre i els seus mètodes de funcionament a nivell de gestió i de docència.

El sistema de gestió de la qualitat abasta l’Ensenyament reglat d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Formació Professional específica de grau mitjà i superior. L’abast d’aquest sistema de qualitat inclou tots els processos recollits en el Manual de Processos.

Està previst no aplicar els punts següents de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015:

  • [7.1.5] Control dels equips de mesura i de seguiment: Aquest requisit és d’aplicació a empreses i en un centre escolar no hi ha calibració d’equips de mesura.
  • [8.3] Disseny: Ja que és el departament d’Ensenyament qui dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos reglats.
  • [8.5.4] Preservació del producte: L’Institut La Pineda no aplica aquest punt donat que la naturalesa del servei fa que s’utilitzi en el mateix moment de crear-lo.

FSE

Director de L’Institut LA PINEDA

Idiomes