Oferta Places Setembre. Instruccions

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, les persones presentaran la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre.

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat.
Per als participants en el procés ordinari l’assignació de places es fa tenint en compte la nota al·legada. En cas d’empat es prioritzaren les sol·licituds de qui tenia els requisits acadèmics en la convocatòria ordinària, i si encara persisteix l’empat i no s’ha aportat la nota global de l’ESO, s’utilitza aquesta nota.

Per a les persones que no han participat en la preinscripció ordinària s’assignaran seguint els mateixos criteris, tenint en compte les prioritats i la nota al·legades

oferta places setembre i instruccions